Bokföring vid företagsrekonstruktion

En rekonstruktion innebär stora förändringar inom företaget och inte minst hos ekonomiavdelningen. När ett företag genomgår en rekonstruktion finns det en del att tänka på vid bokföring, trots att mycket av bokföringen fortlöper i vanlig ordning. Här får du svar på dina frågor om hur du ska hantera bokföring och fakturering när företaget befinner sig under rekonstruktion.

När gör man företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion görs när ett företag får tillfälliga betalningssvårigheter, ofta till följd av en yttre omständighet som företaget själva inte har kunnat råda över. En företagsrekonstruktion innebär en slags paus för företaget, där de är skyddade mot konkurs, och kan fokusera på att åter vända företagets obestånd till framgång.

4 fördelar med företagsrekonstruktion

  1. De anställda får behålla sina jobb
  2. Fordringsägarna har större chans att få betalt
  3. Minskad arbetslöshet och färre konkurser gynnar staten
  4. Företagets ledning riskerar inget företrädaransvar

Ekonomiavdelningens roll i rekonstruktionen

Både vid ansökan om företagsrekonstruktion och under själva rekonstruktionen, ligger företagets bokföring till stor grund för rekonstruktörens arbete. Som ansvarig för företagets bokföring och fakturering är det viktigt att du håller en fortsatt uppdaterad och löpande redovisning. Denna fungerar som underlag till borgenärerna.

Ansökan om rekonstruktion

Ekonomiavdelningen kan behöva professionell hjälp för att uppfylla företagets skyldigheter och informeras om bolagets rättigheter under en rekonstruktion. Ansökan om rekonstruktion bör göras i samverkan med en professionell aktör vars kärnverksamhet är just att hjälpa företag att genomgå en rekonstruktion. Flera aktörer inkluderar ekonomisk rådgivning som en naturlig del i deras hjälp vid rekonstruktion. Att ansöka om rekonstruktion är inte att ge upp – det är att ta hjälp för att klara sig ur krisen. Många av de som

3 tips vid bokföring under rekonstruktion

Så, vad är det som ska bokföras under en företagsrekonstruktion? Vi guidar dig igenom vad som gäller när du ska bokföra ackordsvinst och lönegaranti och vilka leverantörsbetalningar som du får göra. Här kan du läsa mer om hur fordringsägarna påverkas, vad rekonstruktören har för roll och om vad som gäller för betalningar och beställningar.

1. Företagsrekonstruktion – Betalningar

Under rekonstruktionen råder betalningsstopp på skulder som har uppkommit innan ansökan om en företagsrekonstruktion har godkänts. Företagets leverantörer får, trots detta, inte vägra leverans eller uppsägning av avtal. Ett företag under rekonstruktion får inte heller dra på sig nya skulder.

Vid leverantörsbetalningar är det leveransdatumet och inte fakturadatumet som bestämmer vad det är som ska betalas. I praktiken innebär detta att en del fakturor delvis behöver betalas ändå. En faktura som exempelvis avser lokalhyra löper över tid och ska då fördelas över tid – före och efter rekonstruktionsansökan.

2. Företagsrekonstruktion – Lönegaranti

Vid en företagsrekonstruktion träder den statliga lönegarantin i kraft, vilket drastiskt minskar företagets personalkostnader. Lönegarantin bokförs oftast med bruttobeloppet på ett konto för personalkostnader som inte tidigare har använts. De motkonteras på ett skuldkonto för korta skulder som är ledigt.

Arbetsgivaravgifterna betalas ut av Länsstyrelsen och ska därför inte deklareras på lönegarantin. De anställdas löner ska inte heller redovisas under företags individuppgifter. Läs mer om den statliga lönegarantin.

3. Företagsrekonstruktion – Ackord

När ackordsförhandlingarna har fastställts i tingsrätten, och en överenskommelse mellan företaget och dess fordringsägare har kommit till stånd, finns en fastställd betalningsplan som ska följas. Den del av företagets skulder som de inte behöver betala blir en så kallad ackordsvinst som måste tas upp i bokföringen som en avskrivning.

Att bokföra ackordsvinst bör ske tillsammans med en revisor. Om det finns underskott från tidigare år, måste ackordsvinsten kvittas mot denna. Däremot är den i vanliga skattebefriad och påverkar inte heller momsredovisningen. På Sveriges Domstolar  kan du läsa mer om ackord och om vad det innebär.